Všeobecné obchodné podmienky

I. Všeobecné ustanovenia

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) platia pre www.ekomahaus.sk, ktorý prevádzkuje: MAHAUS s.r.o., Šumperská 42/21, 971 01 Prievidza, IČO: 44 506 791, IČ DPH: SK2022732932, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trenčín, oddiel: Sro, vložka č. 20983/R (ďalej len „predávajúci“).
 2. Tieto všeobecné obchodné podmienky bližšie upravujú práva a povinnosti zmluvných strán, spotrebiteľa a dodávateľa, ktoré prostredníctvom www.ekomahaus.sk uzatvoria kúpnu zmluvu.
 3. www.ekomahaus.sk zverejňuje zoznam tovaru, ktoré ponúka spotrebiteľovi a umožňuje tovar objednávať prostredníctvom web stránky www.ekomahaus.sk. Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú výlučne na nákup na www.ekomahaus.sk.
 4. Zmluvné strany sa dohodli, že obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou akejkoľvek kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi spotrebiteľom a dodávateľom prostredníctvom internetovej stránky www.ekomahaus.sk, pokiaľ ďalej nie je uvedené inak. V prípade, ak spotrebiteľ a dodávateľ uzatvoria kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odchylne od obchodných podmienok, osobitné ustanovenia kúpnej zmluvy majú vždy prednosť pred obchodnými podmienkami. Spotrebiteľ prostredníctvom tzv. zaškrtávacieho políčka v procese uzatvárania zmluvy cez www.ekomahaus.sk a odoslaním formulára potvrdzuje, že sa oboznámil so znením obchodných podmienok, v plnom rozsahu porozumel ich obsahu a všetkým podmienkam a že s nimi súhlasí, a je si vedomý skutočnosti, že obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi spotrebiteľom a dodávateľom.

II. Informácie o tovare a cene

 1. Informácie o tovare uvedené na www.ekomahaus.sk sú čerpané z informačnej databázy a verejne prístupných zdrojov ostatných výrobcov ponúkaného tovaru. Obrázky zobrazené pri výrobku sú len ilustračné. V prípade objednávania tovaru z e-shopu je celková cena tovaru, zliav a dopravy automaticky kalkulovaná pred dokončením objednávky.
 2. Kúpna cena je uvedená výlučne za konkrétny tovar. Ceny tovarov a služieb sú uvedené u jednotlivých položiek v e-shope vrátane dane z pridanej hodnoty vo výške podľa platných právnych predpisov. V prípade úpravy ceny je rozhodujúca cena uvedená u objednaného tovaru v čase doručenia objednávky. Nové ceny sú záväzné a účinné okamihom ich zverejnenia na webovom rozhraní obchodu.
 3. Všetky prípadné akciové ceny tovarov platia iba do uvedeného času, alebo do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.
 4. Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť cenu tovaru uvedenú na www.ekomahaus.sk. Zmena ceny tovaru sa nevzťahuje na kúpne zmluvy uzatvorené pred zmenou ceny. Rozhodujúca je kúpna cena tovaru uvedená predávajúcim v potvrdení objednávky. Ak je táto kúpna cena vyššia alebo nižšia ako kúpna cena uvedená v ponuke v čase objednávky tovaru zo strany kupujúceho, elektronická správa s predmetom „Potvrdenie objednávky“ sa považuje za predávajúceho návrh novej kúpnej zmluvy s vyššou cenou, ktorý musí kupujúci výslovne potvrdiť (e-mail), aby došlo k platnému uzatvoreniu kúpnej zmluvy. Cena za tovar a služieb
 5. V kúpnej cene jednotlivej dodávky tovaru nie sú započítané dodacie náklady (balné, doprava a dobierka). Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. O výške dodacích nákladov (balné, doprava a dobierka) je kupujúci informovaný (na základe ním vybraného spôsobu dodania tovaru) pred zaslaním objednávky.
 6. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití prostriedkov komunikácie na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy sa nelíšia od základnej sadzby a kupujúci si ich hradí zo svojho.
 7. Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu pokladničný doklad. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online; v prípade technického výpadku najneskôr do 48 hodín.

2. Objednávka

2.1. Zoznam ponúkaného tovaru je umiestnený na stránkach www.ekomahaus.sk. Určitý tovar môže byť ponúknutý aj iným spôsobom (napr. prostredníctvom obchodných zástupcov, ponukou zaslanou emailom atď.). Všetky zmeny ponúkaného druhu tovaru sú výhradným právom predávajúceho.

2.2. Predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých položiek tovaru, všetka prezentácia tovaru umiestnená v e-shope je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu k objednanému tovaru. Aktuálna dostupnosť tovaru je uvedená pri každej položke. Eshop obsahuje tiež informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené v e-shope na slovenskej jazykovej verzii platia len v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky.

Objednane tovaru

2.3. Na objednanie tovaru prostredníctvom webového rozhrania obchodu vyplní kupujúci objednávkový formulár, ktorý obsahuje najmä informácie o:

 1. a) objednávanom tovare (objednaný tovar „vloží” kupujúci do elektronického nákupného košíka e-shopu),
 2. b) spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe dodania objednávaného tovaru,
 3. c) informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru.

Objednávka uskutočnená e-mailom zaslaným na adresu ekomahaus@aekomahaus.sk musí obsahovať najmenej tieto náležitosti:

 1. označenie kupujúceho
 2. IČO, DIČ (IČ DPH, pokiaľ je registrovaný ako platca DPH), pokiaľ ide o podnikateľa,
 3. platná e-mailová adresa,
 4. druh produktu (tovaru), ktorý jednoznačne určuje predmet objednávky, uvádzaný v cenníku dodávateľa,
 5. množstvo požadovaných kusov tovaru,
 6. presné miesto dodania tovaru,
 7. výber spôsobu dopravy a spôsobu úhrady kúpnej ceny tovaru.

2.4. V prípade, že kupujúci nepodá predávajúcemu zoznam oprávnených osôb, ktoré môžu v jeho mene objednávať a odoberať tovar, je viazaný všetkými úkonmi, ktoré v jeho mene alebo prostredníctvom jeho užívateľského konta urobia osoby, u ktorých je predávajúci v dobrej viere, že sú k tomuto konaniu oprávnené.

2.5. Pred zaslaním objednávky prostredníctvom eshopu predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil a má tak možnosť zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky.

2.6. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Predávajúci bezodkladne po obdržaní objednávky objednávku kupujúcemu spravidla potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v používateľskom rozhraní či v objednávke (ďalej len „elektronická adresa kupujúceho”). Objednávky tovaru zaslané e-mailom sú spracované najneskôr ďalší pracovný deň a následne je kupujúcemu zaslané zhrnutie objednávky zahŕňajúce celkovú cenu objednaného tovaru, spôsob dopravy a platby a ich náklady. Kúpna zmluva je uzatvorená okamihom potvrdenia zaslaného zhrnutia objednávky zo strany kupujúceho.

2.7. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne či telefonicky).

2.8. Kúpna zmluva medzi oboma stranami vzniká prijatím úplnej objednávky predávajúcim, ak nie je vyššie uvedené inak, alebo ak nevyplýva niečo iné zo záväzných právnych predpisov. O prípadnom neprijatí či akýchkoľvek výhradách predávajúci kupujúceho informuje a navrhne ďalší postup. Za prijatie objednávky možno považovať aj jej faktické splnenie predávajúcim (uvedené sa nevzťahuje na zmluvu uzatvorenú so spotrebiteľom, pri ktorej je predávajúci povinný potvrdiť prijatie objednávky). Predávajúci je oprávnený dodať tovar v menšom množstve než bolo uvedené v objednávke, pričom kupujúci je povinný takúto čiastočnú dodávku prijať. O znížení množstva informuje predávajúci kupujúceho e-mailom. V prípade, že sa zmluvné strany nedohodnú do 10-dní odo dňa odoslania informácie podľa predchádzajúcej vety na tom, do kedy bude dodaná zostávajúca časť objednaného tovaru, povinnosť predávajúceho dodať zostávajúcu časť objednaného tovaru vypršaním uvedenej lehoty zaniká a v tejto časti tak bez ďalšieho zaniká aj daná čiastková kúpna zmluva. S dodaním tovaru vo viacerých dodávkach nesmie byť spojené s dodatočnými nákladmi, ak sa nedohodnú kupujúci s predávajúcim v danom prípade výslovne inak.

2.9. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy sa nelíšia od základnej sadzby (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) a kupujúci si ich hradí sám.

3. Dodanie tovaru

Pokiaľ nebude so zákazníkom individuálne dohodnutý iný spôsob dodania tovaru, využíva predávajúci k zasielaniu tovaru dopravcov. Spôsob doručenia tovaru určuje kupujúci výberom zo spôsobov dodania podľa dodacích podmienok zverejnených na stránkach predávajúceho www.ekomahaus@ekomahaus.sk, ak nie je v kúpnej zmluve stanovené inak. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe požiadavky kupujúceho líšiaceho sa od spôsobov navrhnutých predávajúcim, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

Dodacia lehota

Objednaný tovar bude podľa jeho dostupnosti a prevádzkových možností predávajúceho dodaný v čo najkratšej dobe prepravcom, obvykle nasledujúci pracovný deň po prijatí objednávky (pre objednávky do 12:00) v prípade výberu platby na základe dobierky. V prípade výberu platby vopred sa lehota na dodanie podľa predchádzajúcej vety začína počítať od pripísania platby na účet predávajúceho (t.j. nie od prijatia objednávky) . V prípade nedostupného množstva tovaru je zákazník o prípadnom predĺžení dodacej lehoty okamžite informovaný. V prípade, že nebude možné dodať tovar v termíne navrhnutom kupujúcim v objednávke alebo uvedenom v e-shope, je predávajúci oprávnený dodať tovar v primeranej dodatočnej lehote.

Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní. Ak neprevezme kupujúci dodávku tovaru podľa jednotlivej kúpnej zmluvy, je predávajúci oprávnený od jednotlivej kúpnej zmluvy odstúpiť. Predávajúci je tiež oprávnený vyúčtovať kupujúcemu, ktorý je podnikateľom, majetkovú ujmu, ktorá mu porušením povinnosti kupujúceho prevziať tovar vznikla (najmä náklady na dodanie tovaru, balného atď.).

Tovar sa považuje za dodaný doručením na adresu, ktorú zákazník stanovil v objednávke. Dňom dodania tovaru je deň prevzatia tovaru kupujúcim.

Spôsob dopravy

Našou prioritou je čo najrýchlejšie a bezproblémové doručenie objednaného tovaru k vám. Všetok tovar, ktorý je skladom, doručíme do 2 – 8 pracovných dní. Objednávka môže byť rozdelená na viacero zásielok.

V prípade objednávok, ktoré svojím objemom alebo váhou prevyšujú limity stanovené dopravnou spoločnosťou, bude na prepravu tovaru kupujúcemu automaticky zvolený paletový dopravca. Predávajúci sa zaväzuje kupujúceho o tejto skutočnosti informovať vopred.

Dopravu na určenú adresu zaisťuje predávajúci, a to na území celej Slovenskej republiky. Náklady na dopravu tovaru sa líšia podľa zvoleného spôsobu dopravy. Konkrétny spôsob dodania si zvolí kupujúci sám na stránkach www.ekomahaus.sk v sekcii „nákupný košík” a tiež v dodacích podmienkach.

Spôsob uhradenia ceny tovaru

Kúpnu cenu tovaru, ako aj všetky súvisiace náklady je možné v plnej výške uhradiť osobne v prevádzke predávajúceho v hotovosti prípadne platobnou kartou, dobierkou v mieste odovzdania tovaru prostredníctvom zmluvného dopravcu, alebo poukázaním kúpnej ceny na účet predávajúceho pod príslušným variabilným symbolom, ktorý platbu identifikuje. Kupujúci je povinný zaplatiť kúpnu cenu, aj keď si tovar nemohol pred doručením prezrieť. Predávajúci nepožaduje od kupujúceho zálohu či inú obdobnú platbu, týmto nie je dotknutá možnosť dohody medzi kupujúcim a predávajúcim, že kupujúci platí tovar vopred prevodom na účet.

Daňový doklad (faktúru) odosielame elektronicky v deň expedície.

Prevzatie tovaru

Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek vád toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať. Podpisom dodacieho listu kupujúci potvrdzuje, že obal zásielky obsahujúci tovar bol neporušený.

4. Práva z chybného plnenia a reklamácie

4.1. Práva z chybného plnenia a ďalšie podmienky na uplatňovanie týchto práv sa riadia Občianskym zákonníkom a ďalšími záväznými právnymi predpismi.

4.2. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Predávajúci najmä zodpovedá kupujúcemu, že v čase, keď kupujúci tovar prevzal:

 1. a) má tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a ak chýba u konkrétneho druhu tovaru takéto dojednanie, potom že má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal, alebo ktoré kupujúci očakával vzhľadom na povahu tovaru,
 2. b) sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza, alebo ku ktorému sa tovar rovnakého druhu bežne používa,
 3. c) tovar zodpovedá kvalitou alebo prevedením dohodnutej vzorky alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy,
 4. d) je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti, pričom za chybu sa nepovažuje rozdiel o menej ako 5% v porovnaní s údajmi uvedenými o príslušnom výrobku v e-shope,
 5. e) tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

4.3. Zodpovednosť predávajúceho za vady sa nevzťahuje na opotrebenie spôsobené obvyklým užívaním u tovaru predávaného za nižšiu cenu pre vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, u použitého tovaru za chybu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebenia, ktorú mal tovar pri prevzatí kupujúcim.

4.4. Kupujúci môže právo z chybného plnenia uplatniť, ak vytkol vadu predávajúcemu bez zbytočného odkladu po tom, čo mal možnosť vec prezrieť a vadu zistiť, a to buď označením chyby alebo oznámením, ako sa prejavuje. Vadu možno vytknúť do šiestich mesiacov od prevzatia tovaru.

4.5. Ak je kupujúcim spotrebiteľ, je oprávnený uplatniť právo z vady, ktorá sa vyskytne u spotrebného tovaru v čase dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia. Ak sa prejaví vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že vec bola chybná už pri prevzatí.

Postup reklamácie

Ak nie je k tovaru priložený záručný list, slúži na uplatnenie reklamácie daňový doklad.
Práva z chybného plnenia uplatňuje kupujúci u predávajúceho buďto prostredníctvom reklamačného formulára umiestneného na stránkach predávajúceho na adrese: www.ekomahaus.sk, alebo prostredníctvom správy elektronickej pošty, ktorá bude obsahovať identifikáciu kupujúceho, číslo objednávky a daňového dokladu, označenie tovaru, popis vady a uplatnený nárok. Práva z chybného plnenia je možné uplatniť aj v mieste prevádzky predávajúceho. Ak uplatní kupujúci právo z chybného plnenia, potvrdí mu druhá strana v písomnej forme, kedy právo uplatnil, ako aj vykonanie opravy a dobu jej trvania. Reklamovaný tovar si predávajúci vyzdvihne prepravnou službou DPD na vlastné náklady, ak nebude dohodnuté inak. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, kedy dôjde prejav vôle kupujúceho (uplatnenie práva z chybného plnenia) predávajúcemu.
Kupujúci pri uplatnení reklamácie je povinný odovzdať tovar kompletný a čistý v súlade s hygienickými predpismi a všeobecnými hygienickými zásadami vrátane všetkých súčastí a príslušenstva.
Kupujúci má právo na odstránenie chyby opravou alebo dodaním novej či chýbajúcej veci alebo na primeranú zľavu. Ak je chybné plnenie podstatným porušením zmluvy, má kupujúci právo na odstránenie chyby dodaním novej alebo chýbajúcej veci, na opravu veci, primeranú zľavu alebo má právo odstúpiť od zmluvy. Zvolené právo musí kupujúci uplatniť pri oznámení vady a vykonanú voľbu nemôže jednostranne meniť. Za podstatné porušenie zmluvy sa považuje prípad, ak dodaný tovar nemá dohodnuté vlastnosti alebo je poškodený. To nevylučuje oprávnenie spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy zo zákonných dôvodov.

Vybavenie reklamácie

Predávajúci posúdi oprávnenosť reklamácie chyby na tovare a po posúdení vyrozumie zákazníka o spôsobe vybavenia reklamácie. Kupujúcemu spotrebiteľovi je reklamácia vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30-dní, ak nie je dohodnuté inak. Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci spotrebiteľ rovnaké práva ako by sa jednalo o podstatné porušenie zmluvy. Lehota 30 dní nie je záväzná voči podnikateľovi. Kupujúci spotrebiteľ má právo na úhradu účelne vynaložených nákladov na uplatnenie reklamácie, pričom sú tieto náklady chápané ako najnižšie možné. Jedná sa najmä o poštovné za zaslanie reklamovaného tovaru.

V prípade neuznania reklamácie bude následne zákazník vyzvaný k vyzdvihnutiu reklamovaného tovaru.

V prípade nevyzdvihnutia reklamovaného tovaru zo záručnej opravy do 2 mesiacov od uplynutia doby, kedy záručná oprava bola vybavená, je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu poplatok za uskladnenie vo výške obvyklých nákladov za skladné.

5. Odstúpenie od zmluvy

Právo kupujúceho v postavení spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy

5.1. Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu, a to do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru, pričom v prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je dodanie niekoľkých častí, plynie táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru.

5.2. Kupujúci berie na vedomie, že nemožno mimo iného odstúpiť od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu, od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovar , ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom, od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktorý spotrebiteľ z obalu vyňal a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť.

5.3. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu odoslané v lehote uvedenej v článku 6.1. týchto OP. Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci využiť vzorový formulár poskytovaný predávajúcim, ktorý je k stiahnutiu na stránkach www.ekomahaus.sk. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zaslať na adresu elektronickej pošty predávajúceho, alebo na jeho poštovú adresu.

5.4. Vzhľadom na to, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vzniká tam medzi kupujúcim a predávajúcim povinnosť vrátiť si vzájomne poskytnuté plnenie. V prípade odstúpenia od zmluvy znáša spotrebiteľ náklady na vrátenie tovaru. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar vráti alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.

5.5. Pri odstúpení od zmluvy je potrebné uviesť číslo objednávky, variabilný symbol a dátum nákupu a predložiť originál alebo kópiu dokladu o kúpe tovaru. Pokiaľ už kupujúci tovar obdržal a prevzal, zašle tovar späť najneskôr do 14 dní od odstúpenia do prevádzky predávajúceho.

5.6. Po prevzatí vráteného tovaru predávajúcim, predávajúci bez zbytočného odkladu posúdi jeho stav. Pre vrátenie celej kúpnej ceny musí byť tovar zaslaný späť predávajúcemu nepoškodený a kompletný (vrátane príslušenstva a všetkých poskytnutých dokladov). V prípade, že je tovar vrátený predávajúcemu v inom ako neporušenom stave alebo nekompletný, má predávajúci právo znížiť vrátenú cenu reklamovaného tovaru najmä o náklady súvisiace s uvedením tovaru do pôvodného stavu a vzniknutú škodu na tovare.

5.7. Pokiaľ kupujúci splní všetky vyššie uvedené podmienky pre odstúpenie od kúpnej zmluvy, predávajúci mu vráti už zaplatenú kúpnu cenu vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho prijal alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal, ak však kupujúci spotrebiteľ zvolil iný ako najlacnejší spôsob dodania tovaru, ktorý predávajúci ponúka, vráti predávajúci spotrebiteľovi náklady na dodanie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu spôsobu dodania tovaru, a to najneskôr do 14 dní od platného odstúpenia od kúpnej zmluvy. Predávajúci vráti peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho rovnakým spôsobom, akým ich predávajúci od kupujúceho prijal, ak sa nedohodnú inak. Kupujúci je povinný poskytnúť predávajúcemu potrebnú súčinnosť na splnenie povinností predávajúceho vyplývajúcich z platných daňových predpisov.

Odstúpenie od zmluvy uzavretej s podnikateľom

Kupujúci berie na vedomie, že ak uzatvára kúpnu zmluvu ako podnikateľ pri výkone podnikateľskej činnosti (t.j. uvedením IČO v objednávke), na vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim sa potom nevzťahujú ustanovenia § 53 a nasl. Občianskeho zákonníka a zákon č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v platnom znení (ďalej len „ZoOS“), najmä, že nie je možné okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy podľa ustanovenia § 7 a nasl. ZoOS a že sa ho netýkajú ustanovenia článku 6.1. – 6.5. týchto obchodných podmienok. Odstúpiť od jednotlivej kúpnej zmluvy je možné potom len v prípadoch ustanovených zákonom pre vzťahy medzi podnikateľmi, prípadne ak bolo právo na odstúpenie medzi stranami dohodnuté v rámcovej kúpnej zmluve či v týchto OP. Predávajúci je oprávnený od jednotlivej uzatvorenej kúpnej zmluvy odstúpiť v prípade, že kupujúci vstúpil do likvidácie, proti kupujúcemu bolo začaté konkurzné konanie, alebo sa vzhľadom na okolnosti javí, že kupujúci svoje záväzky nedodrží (napr. pri omeškaní kupujúceho so zaplatením iných záväzkov). V prípade odstúpenia predávajúceho od zmluvy, kedy už bol tovar kupujúcemu dodaný, vráti kupujúci plnenie poskytnuté predávajúcim do 14 dní od doručenia odstúpenia, pričom sa použije ustanovenie článku 6.6. – 6.7. týchto obchodných podmienok. Nárok na úhradu vzniknutej škody je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie prípadne zaplatenej (čiastočne zaplatenej) kúpnej ceny.

Obe zmluvné strany môžu bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy, a to v prípade doručenia odstúpenia do 14 hod. pracovného dňa bezodkladne (najneskôr do 15 minút), v prípade doručenia odstúpenia po 14 hod. potom do 6:00 nasledujúceho pracovného dňa. Pokiaľ predávajúci odstúpi od zmluvy, bude zákazníka bezodkladne informovať. Zákazník má právo odstúpiť od zmluvy prostredníctvom emailu (ekomahaus@ekomahaus.sk) alebo telefonicky na telefónne číslo +421 908 726 700.

6. Ochrana osobných údajov kupujúcich

6.1 Ochrana osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je poskytovaná zákonom č. 122/2013 Z.z., o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoOOU“).

6.2. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii, vo svojom užívateľskom účte, pri objednávke uskutočnenej z webového rozhrania e-shopu) uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene vo svojich osobných údajoch. Kupujúci si môže meniť a kontrolovať osobné údaje prostredníctvom emailu, písomnou formou alebo po prihlásení k online účtu.

6.3. Kupujúci súhlasí s tým, že osobné údaje budú spracovávané po dobu určitú, a to 5 rokov po ukončení posledného zmluvného vzťahu s kupujúcim. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

6.4. V prípade, že by sa kupujúci domnieval, že predávajúci vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života kupujúceho alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže:

 1. a) požiadať predávajúceho o vysvetlenie,
 2. b) požadovať, aby predávajúci odstránil takto vzniknutý stav.

Najmä sa môže jednať o blokovanie, vykonanie opravy, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov. Ak je žiadosť kupujúceho podľa predchádzajúcej vety uznaná za oprávnenú, predávajúci odstráni okamžite chybný stav. Ak nevyhovie predávajúci žiadosti, má kupujúci právo obrátiť sa priamo na Úrad na ochranu osobných údajov. Týmto ustanovením nie je dotknuté oprávnenie kupujúceho obrátiť sa so svojím podnetom na Úrad na ochranu osobných údajov priamo.

6.5. Ak požiada kupujúci o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, je mu predávajúci povinný túto informáciu odovzdať. Predávajúci má právo za poskytnutie informácie podľa predchádzajúcej vety požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie, a to za podmienok uvedených v ZoOOU.

6.6. Predávajúci je oprávnený využiť podrobnosti elektronického kontaktu pre potreby šírenia obchodných oznámení týkajúcich sa jeho služieb za predpokladu, že kupujúci má jasnú a zreteľnú možnosť jednoduchým spôsobom, zadarmo alebo na účet predávajúceho odmietnuť súhlas s takýmto využitím svojho elektronického kontaktu aj pri zasielaní každej jednotlivej správy, pokiaľ toto využitie neodmietol. Ak oznámi kupujúci, že si neželá, aby mu boli obchodné oznámenia naďalej posielané či ak vysloví nesúhlas so zasielaním obchodných oznámení, ukončí predávajúci ich zasielanie tomuto kupujúcemu bez zbytočného odkladu. Kupujúci so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho súhlasí a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho.

6.7. Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. cookies na jeho počítač. V prípade, že je nákup na webovej stránke možné vykonať a záväzky predávajúceho z kúpnej zmluvy plniť, bez toho aby dochádzalo k ukladaniu tzv. cookies na počítač kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať. Viac informácií na www.ekomahaus.sk.

6.8. Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.

7. Záverečné ustanovenia

7.1. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexami správania.

7.2. S účinnosťou od 1.2.2016 má spotrebiteľ právo využiť tzv. alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov. Orgánom alternatívneho riešenia sporov je Slovenská obchodná inšpekcia, www.soi.sk.

7.3. Predávajúci podlieha dozoru a Slovenskej obchodnej inšpekcie.

7.4. Predávajúci si vyhradzuje právo OP zmeniť alebo doplniť, a to najmä pri zmene súvisiacich právnych noriem, judikatúry alebo pri zmene spôsobu obchodovania a obchodnej politiky predávajúceho alebo jeho dodávateľov. Zmenu, doplnenie a ich účinnosť predávajúci zverejní vhodným spôsobom (na internetových stránkach predávajúceho, oznámením v dodacom liste, prostredníctvom obchodného zástupcu či iným vhodným spôsobom).

7.5. Ak vzťah súvisiaci s použitím webovej stránky alebo právny vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi českým právom s vylúčením aplikácie Dohovoru o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru (CISG). Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

7.6. Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení.

7.7. Tieto obchodné podmienky umožňujú spotrebiteľovi ich archiváciu a reprodukciu. Momentom uzavretia kúpnej zmluvy kupujúci prijíma všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania objednávky vrátane ceny objednaného tovaru uvedenú v potvrdenej objednávke, ak nebolo v konkrétnom prípade preukázateľne dohodnuté inak. Kúpna zmluva uzavretá on-line je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je verejne prístupná.

7.8. Kontaktné údaje predávajúceho: www.ekomahaus.sk.